فناوری اطلاعات

با رشد و گسترش روزافزون فناوری اطلاعات از دهه ۱۹۸۰ ،این فناوری درهمه جا از جمله مراکز تجاری، اداری، خدماتی و حتی خانه ها به سرعت نفوذکرده و سرعت رشد آن به حدی است که صاحبان مشاغل با وجود اختصاص بخشی از منابع خود به این فناوری، از همپایی حرکت رو به رشد آن بازمانده و با وجود محیطهای رقابتی موجود، با مسایل عدیدهای روبهرو هستند. ضمن آنکه
سرمایهگذاریها در زمینه فناوری اطلاعات در تمامی موارد به اهداف مورد نظر نمیانجامد و علیرغم ناکامیها و هدر رفتن منابع، گاه سبب پیچیدهتر شدن اوضاع نیز میگردد.
بنابراین مهمترین مسأله پیش از سرمایهگذاری در زمینه فناوری اطلاعات، توانایی مدیریت مؤثر آن میباشد و برای مقابله و کنترل چنین مواردی به ابزارهاییبرای هدایت مدیران و برنامهریزان نیاز است. ابزارهایی نظیر چارچوبها، مدلها، استانداردها و خطوط راهنماهای آزموده و تأیید شدهای که راهنمای مسئولان برای یک برنامهریزی دقیق و علمی، پیادهسازی، مدیریت مطمئن و مؤثر، کنترل، ارزیابی و بازنگری منظم در جهت بهبود مستمر باشد.
پیاده سازی و مدیریت خدمات با کیفیت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات است که نیازهای کسب و کار را برآورده می سازد و توسط تهیه کنندگان خدمات فناوری اطلاعات از طریق ترکیب مناسبی از افراد، فرایندها وفناوری اطلاعات، برای تهیه حد مطلوبی از ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات اجرا میشود.

Featured Articles

Featured video

پخش ویدیو
Watch Dr. Paul Harris talk about family health care practice and his patient-centered approach

Healthy Newsletter

Quo ea etiam viris soluta, cum in aliquid oportere. Eam id omnes alterum. Mei velit